ការត្រៀមបើកដំណើរការការរៀនក្នុងថ្នាក់ឡើងវិញ

ISBB > ISBB > ការត្រៀមបើកដំណើរការការរៀនក្នុងថ្នាក់ឡើងវិញ
រសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
សាលាអន្តរជាតិ បាត់ដំបង សូមស្វាគមន៍ និងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ គណៈប្រតិភូនៃមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្តបាត់ដំបង ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី មាស ភារុណ អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្តបាត់ដំបង និងក្រុមការងារដែលបានចុះមកត្រួតពិនិត្យការរៀបចំស្ដង់ដាសុវត្ថិភាពទាំងក្នុងថ្នាក់រៀននិងបរិវេណសាលាទាំងមូល សម្រាប់ត្រៀមបើកដំណើរការការរៀនក្នុងថ្នាក់ឡើងវិញ។

English idioms by theidioms.com