ប្រធានបទនៃកម្មវិធីជំនួយការសិក្សារបស់សិស្ស គឺនិយាយអំពីការរើសអើង សមធម៌ និងសមភាព ដែលបង្រៀនដោយនាយករង លោក និត សុភ័ក្រ្ដ

ISBB > ISBB > ប្រធានបទនៃកម្មវិធីជំនួយការសិក្សារបស់សិស្ស គឺនិយាយអំពីការរើសអើង សមធម៌ និងសមភាព ដែលបង្រៀនដោយនាយករង លោក និត សុភ័ក្រ្ដ

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ប្រធានបទនៃកម្មវិធីជំនួយការសិក្សារបស់សិស្ស គឺនិយាយអំពីការរើសអើង សមធម៌ និងសមភាព ដែលបង្រៀនដោយនាយករង លោក និត សុភ័ក្រ្ដ។ អ្វីដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ និងសំខាន់នោះ គឺលោក នាយករង ពន្យល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថា ហាម ដាច់ខាតដោយមិនឱ្យមានការរើសអើងគ្នា និងមានការប្រៀបធៀបគ្នា។ បក្សពួកនិយម និងការនិយាយឌឺ ដង ឬដៀមដាមដាក់គ្នាគឺជាអំពើខុសឆ្គង។
On Wednesday, September 20, 2023, our SASP topic was discrimination, equity, and equality, led by our vice principal, Mr. Nith Sopheak. The important and interesting points were that we students are prohibited from discriminating against friends and comparing ourselves with others. Educational ostracism and bullying is wrong and not tolerated.

English idioms by theidioms.com