ជ័យលាភីថ្នាក់ជាតិ នឹងអន្តរជាតិ​​របស់សិស្សានុសិស្សនៃ សាលាអន្តរជាតិ បាត់ដំបង

ISBB > ISBB > ជ័យលាភីថ្នាក់ជាតិ នឹងអន្តរជាតិ​​របស់សិស្សានុសិស្សនៃ សាលាអន្តរជាតិ បាត់ដំបង
អបអរសាទរ ចំពោះសិស្សានុសិស្សនៃ សាលាអន្តរជាតិ បាត់ដំបង ទាំង៧រូប ដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីជាតិនិងអន្តរជាតិ ហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អនិងមេដាយជាច្រើន ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិ រួមមាន៖
១. «បំណងប្រាថ្នា» ដែលរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ដែលមានបេក្ខភាព៣រូប ចូលរួមប្រកួតប្រជែង៖
ក. ទុយ សុរម្យនា ក្រុមSmart Sola Panel with Anduino UNO
ក. លឹម លីស៊ាន ក្រុមភាវៈរស់និងបរិស្ថាន
ក. ជូ ពេជ្រធីតា ក្រុមភាវៈរស់និងបរិស្ថាន
២. ASMO (Asian Science and Math Olympiad) ជាកម្មវិធីប្រឡងអន្តរជាតិមួយ ដែលប្រកួតប្រជែងមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗពីរគឺ វិទ្យាសាស្ត្រអាស៊ីនិងគណិតវិទ្យាអូឡាំពិក ដែលមានបេក្ខភាព៤រូប ចូលរួមប្រកួតប្រជែង៖
ក. ទុយ សុរម្យនា (វិទ្យាសាស្ត្រអាស៊ី)
ក. ហ៊ឹង យិងសៀវ (វិទ្យាសាស្ត្រអាស៊ី)
ក. ប៊ែនហាតដ៍ នីកា (គណិតវិទ្យាអូឡាំពិក)
ល. យ៉ាំ ជៀនស៊ីង (គណិតវិទ្យាអូឡាំពិក)
៣. The 1st Cyberkids Competition 2021 ដែលរៀបចំដោយក្រសួងប្រៃសណីយន៍និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ដែលមានបេក្ខភាព២រូបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់៖
ក. ទុយ សុរម្យនា (ជម្រើស១០នាក់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ)
ល. សុខម្ភូ សិរីរតនៈ (ជម្រើស១០នាក់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ)

English idioms by theidioms.com