អំណានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិត

ISBB > ISBB > អំណានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិត
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានរៀបចំប្រារព្ធទិវាជាតិអំណានលើកទី៩ ឆ្នាំ ២០២៤ ក្រោមប្រធានបទ “អំណានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិត» ពីថ្ងៃទី៩- ១១ខែមីនា ។
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងជំរុញការអាននេះ សាលាអន្តរជាតិបាត់ដំបងយើងខ្ញុំក៏បានរៀបចំឱ្យសិស្សានុសិស្សអានសៀវភៅតាមថ្នាក់នីមួយៗផងដែរ។
The Ministry of Education, Youth, and Sports has organized the 9th National Reading Day 2024 under the theme “Reading is the foundation for all in life” from March 9–11.
Meanwhile, to enhance and foster the reading culture of Cambodia, our school organized the reading activities by grade.

English idioms by theidioms.com