ពិធីប្រគល់វិញ្ញបនបត្រជ័យលាភី ប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ

ISBB > ISBB > ពិធីប្រគល់វិញ្ញបនបត្រជ័យលាភី ប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ
អបអរសាទរ
ពិធីប្រគល់វិញ្ញបនបត្រជ័យលាភី ប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដល់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាចំណេះទូទៅអន្តជាតិ ឌូវី គ្រប់ទីតាំង សាខា និងសាលាអន្តរជាតិ បាត់ដំបង ៖ ESB (Eurasian Spelling Bee) HIPPO (Hippo International English Olympiad) / HKISO (Hong Kong International Science Olympiad) HKIMO (Hong Kong International Mathematics Olympiad) / TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad)

English idioms by theidioms.com