អំណានជាមាគ៌ា ឆ្ពោះទៅបរិវត្តិកម្ម វិស័យអប់រំ

ISBB > ISBB > អំណានជាមាគ៌ា ឆ្ពោះទៅបរិវត្តិកម្ម វិស័យអប់រំ
« អំណានជាមាគ៌ា ឆ្ពោះទៅបរិវត្តិកម្ម វិស័យអប់រំ »
ការប្រារព្ធទិវាអំណានជាតិលើកទី៨ នៃសាលាអន្តរជាតិ បាត់ដំបង

English idioms by theidioms.com