Parents Meeting

ISBB > Parents Meeting > Parents Meeting

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៣ និងថ្ងៃសុក្រ ទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ សាលាអន្តរជាតិ បាត់ដំបង បានអញ្ជើញមាតាបិតា អ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជំនួបអាណាព្យាបាលលើកទី៣ ក្នុងឆ្នាំសិក្សានេះ។ លោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទាំងអស់ បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីលទ្ធផល នៃការសិក្សារបស់សិស្សទៅកាន់មាតាបិតា អ្នកអាណាព្យាបាល។
On Thursday and Friday, 3rd and 4th of August 2023, the International School of Battambang invited our current parents and guardians to our Fourth Parent Teacher Conference for this year. Home room teachers discussed reports and academic progress of the students.

English idioms by theidioms.com